Kèm ống thải nhựa

Kích thước : 300mm

Water flip Fittings

with Plastic P-trap

Size : 300 mm