Kèm ống thải chữ P

Kích thước : 280mm

Water Fittings

 with P-trap

Size : 280 mm