đặt dương vành

Kích thước: 570x460x210 mm.

Self Rimming Lavatory

Size: 570x469x210mm