đặt dương vành

Kích thước: 500x460x160 mm.

Self Rimming Lavatory

Size: 500x460x160mm